تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 5 PM | نویسنده : زهرا |

باور کن!


کار من نیست ،


کار دِل است


دِلم


جایی میان نَفَس هایَت


گیر کرده است
تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
درست نمی دانم ! ولی .. می گویند:

حوا بود که سیب را تعارف کرد!

و چرا آدم خورد ؟؟

ساده نبود ... عاشق بود ...

نمی دانم ! اما...

حوا برایش با ارزش بود .

باارزش تر از بهشتی که میگویند مفت از دست داد ..تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |

بيـــراهه هم ... 

برای خودش راهیســـت !!!

وقتی …

قــــرار باشد مـــرا به او برساندتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
 

 

آغوش‌ تو را با هیچ جهانی عوض نمی کنم

باشد که تن من بوی بهشت گیرد .تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |

دارم فکر می کنمــــــــ ــــــ

چقدر خوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــد


نزدیک صورتم نفس می کشــــــــــــ ــــــ ــــــــیدی


می دانـــــــ ــــــ ـــــــــی؟?


من رک تر از آنمــ ــــــ ــــ ــــ


که نبوسمتـــــــــــــــــــــتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
557595_565053313514389_642274222_n.jpgتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
عاشقانه, عکس, عکس عاشقانه, روزگذر کارت پستال عاشقانه, ​والپیپر, گالری عکس روزگذر ,​والپیپر جدید, ​والپیپر عاشقانه, ​سایت روزگذر , والپیپر عاشقانه مخصوص کامپیوتر, ​والپیپر کامپیوترتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
عاشقانه, عکس, عکس عاشقانه, روزگذر کارت پستال عاشقانه, ​والپیپر, گالری عکس روزگذر ,​والپیپر جدید, ​والپیپر عاشقانه, ​سایت روزگذر , والپیپر عاشقانه مخصوص کامپیوتر, ​والپیپر کامپیوترتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
http://s4.picofile.com/file/7908938923/1005607_591018054271237_646633583_n.jpgتاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
 

 

بــــاور کــــن !

کــــار مــــن نیستــــ ،

کــــار ِ - خــــداستــــ ...

" 
دلـــ♥ــــم "

جایــــی

میــــان ِ- نَفَس هایَتــ♥ــــــ-

گیــــر کــــرده استــــــــ ...


تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |
 

 هــوس کــرده ام


کـــه تـــو بـاشـــی


مـــن بـــاشـم


و هیچـکـس نبـاشـــد


آنگـــاه


داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ


و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ


بیـــرون بکشـــم


بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ


و نیسـتـــی ...تاريخ : پنجشنبه نهم بهمن 1393 | 0 AM | نویسنده : زهرا |

 وقتی کــه نیستی شکـــــ دارم که بیایی وقتی هم که می آیــــی مطمئن نیستـــــــم که میمانی وقتی هــــم که میروی نمیدانم که باز میگردی یا نــه… این دو دلــــــــی ها دو راهـــــــی ها دوگانگـــــی ها مرا خواهد کشت.. بیـــــــــــا… و یا یک بار برای همیشه نیـــــــــــا…! 

من یک دخترم 

میبینم..میفهمم.. 

اماسکوت میکنم تا تونفهمی... 

حواسم به تمام جزییات این دنیاهست 

تمام وکمال..بی هیچ سانسوری.. 

من یک دخترم 

دلم که بشکند  

دیگربندنمیخورد..! 

امابه رویت نمی اورم که زخمش ناعلاج است... 

ناعلاج است و...شایدهمیشگی... 

من یک دخترم 

وگاهی میان این همه انسان نرمال 

کم می اورم ازماندن خسته میشوم... 

میبرم...! 

من یک دخترم 

صافم 

ساده ام 

این دختربودنم رادوست دارم...تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 5 PM | نویسنده : زهرا |
به خوابهایم ســـــرک نکش وقتی در لحظات بیداریم حضور نداری.... خوابم را رنگــــــــــــــی میکنی و ..... روزم را سیــــــاه، بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیست بی پناهــــــــــــم نکن!!!

 

به خوابهایم سرک نکش 

وقتی درلحظات بیداریم حضورنداری... 

خوابم رارنگی می کنی 

و... 

روزم راسیاه 

بخت مرا پناهی جزخواب نیس پس بی پناهم نکن...تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 5 PM | نویسنده : زهرا |

خوبم …! باور کنید …؛ اشک ها را ریخته ام … غصه ها را خورده ام …؛ نبودن ها را شمرده ام …؛ این روزها که می گذرد … خالی ام …؛ خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت …؛ و حتی از عشق …! خالی ام از احساس …

 

خوبم..باورکنید 

اشک هاراریخته ام 

غصه ها را خورده ام 

این روزهاکه میگذرد 

خالی ام 

خالی ام ازخشم دلتنگی نفرت 

وحتی ازعشق ..

خالی ام ازاحساس...تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 5 PM | نویسنده : زهرا |
من تکرارنمیشوم امایکروزمیرسد یک ملافه سفید پایان میدهد به من به شیطنت هایم به بازیگوشی هایم به خنده های بلندم روزی که همه با دیدن عکسم بغض کنند وبگویند دیوانه…. دلمان برایت تنگ شده وتمام من دیگرنیستم 

 

                             من تکرارنمی شوم 

                             امایک روز می رسد 

                   یک ملافه سفیدپایان میدهدبه من 

                              به شیطنت هایم ..

                            به بازیگوشی هایم ..

                            به خنده های بلندم ...

            روزی که همه بادیدن عکسم بغض کنندوبگویند 

                                       دیوانه 

                         دلمان برایت تنگ شده ولی... 

                                من دیگرنیستم...تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 5 PM | نویسنده : زهرا |
چه حکایت عجیبیست هوای پاییز 

تنهاراتنهاترمی کند وعاشق راعاشق تر...تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 2 PM | نویسنده : زهرا |
دیرباریدی باران... 

دیر..من مدت هاست درحجم نبودن کسی خشکیده ام../تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 2 PM | نویسنده : زهرا |
هوای دونفره نه ابرمی خواهدنه باران 

فقط کافیست... 

حواسمان به هم باشد..تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 2 PM | نویسنده : زهرا |
دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شده... 

برای شیطنتهای بی وقفه.. بی خیالی هرروزه 

نازوکرشمه ی من واینه..خنده های بلندوبی دلیل..برای ان احساسات مهارنشدنی... 

حالااما... 

دخترک حساس ونازک نارنجی درونم چه بی هوااین همه بزرگ شده 

چه قدی کشیده طاقتم...ضرب اهنگ قلبم چه ارام ومنطقی میزند. 

چه شیشه ای بودم روزی...حالاامابه سخت شدن هم رضایت نمیدهم 

به سنگ شدن می اندیشم اینگونه اطمینانش بیشتراست. 

جای بستنی یخی های دوران کودکی ام راقهوه های تلخ و پرسکوت امروز گرفته است 

این روزهالحن حرفهایم انقدرجدی شده که  خودم هم ازخودم حساب میبرم 

دراوج شادی هم قهقهه سرنمیدهم وبه لبخندی اکتفامیکنم. 

چه پیشوندعجیبی است کلمه خانم... 

همین که پیش اسمت می نشیندتمام سرخوشی وبیخیالیت راازتومی گیردوبه جایش... 

وزنه ی وقارومتانت راروی شانه ات می گذاردنه اینکه این هابدباشد... نه.. 

فقط خداکندوزنشان انقدرسنگین نشودکه دخترک حساس وشیرین درونم زیرسنگینی اش بمیرد...تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 2 PM | نویسنده : زهرا |
قطار راهت را بگیر و برو. نه کوه توان ریزش دارد نه ریزعلی پیراهن اضافی.  
 
روزگار، روزگار دیگریست...


تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 8 PM | نویسنده : زهرا |
کودکی ام را بسیار دوست داشتم روزهایی که بجای دلم سر زانو هایم زخمی بود.تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 8 PM | نویسنده : زهرا |
ديشب گرسنه بود دختری كه مرد...!
 

چه آسان به خاک پس داديمش و چه دردناکتر از مرگ او داستان مادرش که برای خریدن قرص نانی تن به هرزگی  

داد،آن هم نه از روی هوس،از روی اجبار،ديشب گرسنه بود دختری كه مرد...!
 

چه آسان به خاک پس داديمش و چه دردناکتر از مرگ او داستان مادرش که برای خریدن قرص نانی تن به هرزگی  

داد،آن هم نه از روی هوس،از روی اجبار،
 

همسايه اش زيارتش قبول،مكه رفته بود...!

 تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 8 PM | نویسنده : زهرا |
 • من"زنم".
   
 • به همان اندازه از هوا سهم میبرم كه ریه های تو.
   
 • دردآوراست كه من آزادنباشم تاتو به گناه نیفتی.
   
 • قوسهای بدنم به چشمهایت بیشتر ازتفکرم می آید.
   
 • تأسف باراست كه بایدلباسهایم رابه میزان ایمان توتنظیم کنم!


تاريخ : شنبه چهارم بهمن 1393 | 8 PM | نویسنده : زهرا |
سال هاست با صدای تو به خواب می روم  

ای کاش قبل از اینکه بخوابی  

برایم اواز خاموشی می خواندی  

تا بدانم ازاین پس چگونه سکوت را تحمل کنم ...

 

365355 

 

توماراداری... 

برای همیشه 

برای ماهمیشه یکی هست..ان یکی همیشه تویی.../ 

تختی که امروزصبح خالی شد 

وقلبی که دیگرروی تکرارنیست 

وهوادارانی که دیگرنمی توانندنگرانت شوند.. 

وصدایی که تا ابدجاودانه خواهدماند.. 

خداحافظ مرتضی...
تاريخ : دوشنبه دوازدهم آبان 1393 | 10 PM | نویسنده : زهرا |
عبــــور میکـنــمـ هـر روز ..


از کنـارِ نــیمکتـــ هـای خالـےِ پارکـــ ..


طـورے که انــگار کـسی ..


در نـیمکتـــ هاے آخـرین ..


انـتـظـارمـ را میکـشد ..


و بـه آنجـا کـه میــرسمـ ..


بایـد ..


وانمـود کنمـ ..

 

کـه باز هــمـ دیــر رسیــده امـ ! . . . / .تاريخ : دوشنبه سی ام دی 1392 | 7 PM | نویسنده : زهرا |